Felaktigt beslut om hemtjänst i Nynäshamn upphävt av Förvaltningsrätten

En grupp invånare i Nynäshamn, har framgångsrikt överklagat ett beslut av Socialnämnden i Nynäshamns kommun. Beslutet, som fattades den 14 juni 2023, rörde omorganisationen av hemtjänsten i kommunen.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade att godkänna ett förslag om att ändra inriktningen för hemtjänsten. Detta innebar att från och med den 1 januari 2024 skulle hemtjänsten organiseras om, med en ny geografisk indelning och rutiner för uppföljning av privata utförare. Beslutet innebar även att hemtjänst i egen regi skulle upphöra i vissa delar av kommunen, specifikt området Land.

Invånarnas överklagande

Invånarna som överklagade beslutet argumenterade att det var av principiell beskaffenhet och av stor vikt, vilket innebär att det borde ha fattats av kommunfullmäktige och inte av Socialnämnden. De betonade att beslutet påverkar många människor och att det har stor organisatorisk betydelse. De menade också att kommunen har ett ansvar enligt socialtjänstlagen att säkerställa att enskilda får det stöd de behöver.

Socialnämndens försvar

Socialnämnden försvarade sitt beslut med att det var fattat av rätt organ och att det var lagligt. De argumenterade att beslutet inte avvecklar den kommunala hemtjänsten helt, utan bara ändrar dess geografiska tillgänglighet. Nämnden ansåg också att beslutet inte var av sådan principiell beskaffenhet att det krävde fullmäktiges godkännande.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten bedömde att beslutet faktiskt var av stor principiell betydelse och stor vikt för kommunen, och därför skulle ha fattats av kommunfullmäktige. Beslutet berörde ett relativt litet antal brukare, men de påverkades kraftigt genom att de tvingades byta utförare med kort varsel. Förvaltningsrätten konstaterade också att beslutet kan påverka kommunens förmåga att tillhandahålla nödvändig service och omsorg.

Fullmäktige beslutade efter påtryckningar

Det är också viktigt att nämna att kommunfullmäktige senare fattade beslut på rätt sätt efter starka påtryckningar från oppositionen som förhandlade med den dåvarande kommundirektören, som gick med på att kommunfullmäktige skulle ta upp frågan. Förvaltningsrätten hade tidigare beslutat om att stoppa beslutet, vilket gjorde att kommunen inte kunde gå vidare med att lägga ner den kommunala hemtjänsten i stora delar av kommunen. Folkomröstningen som sker den 9 juni är en följd av fullmäktiges beslut om nedläggning. Domstolens beslut bekräftar förvaltningsrättens stoppbeslut.

I en insändare i lokala tidningen skrev kommunalrådet den 12 september: ”Hade oppositionen avstått från att förhala beslutet ytterligare, efter alla turer, hade många av hemtjänst företagens orosmoment kunnat redas ut och få svar i juni”, skrev socialnämndens ordförande. Domslutet visar att oppositionens överklagan var rätt och riktigt och att den politiska ledningen agerat i strid mot kommunallagen.

Slutgiltigt avgörande

Förvaltningsrätten upphävde Socialnämndens beslut eftersom det inte fattats av rätt organ. Beslutet ansågs vara av sådan betydelse att det borde ha behandlats av kommunfullmäktige, i enlighet med kommunallagen. Denna dom betonar vikten av korrekt beslutsfattande inom kommunala frågor och säkerställer att invånarnas rättigheter skyddas enligt lag.

Denna artikel belyser en viktig händelse i Nynäshamn och dess påverkan på kommunens invånare och deras tillgång till hemtjänst. Beslutet och dess överklagande är en påminnelse om vikten av transparens och korrekthet i kommunala beslutsprocesser.

Text: Georgios Tsiouras

spot_img

Populär

Mer som detta

De nya fattigpensionärerna – Beroende av sina barn

Man trodde att de äldsta kvinnorna, som hamnat i...

Preliminära resultat av folkomröstningen om hemtjänsten

Vi har nu de preliminära resultaten från folkomröstningen om...

EU-valet och Folkomröstningen 9 juni 2024

Hej alla invånare och radiolyssnare i Nynäshamns kommun! Vi på...

Rapport: Varför Företagare Står Maktlösa mot Skatteverket

Företagare har i stort sett ingen chans att överklaga...