Husbåtar med fast grund

Högsta Domstolen ger inte prövningstillstånd till det uppmärksammade fallet kring en husbåt i Dalarna. Länsstyrelsens bedömning om att husbåten ska ses som en byggnad står därmed fast, något som kan få stora konsekvenser för ägare av husbåtar.

Historien kring Stig Dahlströms husbåt började sommaren 2021 när Länsstyrelsen i Dalarna, efter att ha fått in ett tips, valde att förelägga honom om att ta bort sin husbåt från sjön Båtstjärnen. Trots att husbåten var försedd med styrinrättning, motor, mistlur, ankare, lanternor och ofta kördes runt i sjön menade länsstyrelsen att husbåten var en byggnad och därmed krävde strandskyddsdispens, något man nekade honom. Stig Dahlström överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen och sedan till mark- och miljööverdomstolen utan framgång. I sin resningsansökan till HD bifogade han ett utlåtande från Carl Lebeck, universitetslektor vid juridiska institutionen vid Stockholm universitet och expert på offentlig rätt. I sitt utlåtande skriver Carl Lebeck att det inte finns något stöd för att en husbåt som regelbundet flyttas i en sjö ska ses som stadigvarande förankrad, vilket enligt förarbetena till miljöbalken är en förutsättning för att de ska ses som en byggnader. Enligt Carl Lebeck är MÖD:s bedömning en nytolkning som inte har något stöd i förarbeten, lagtext eller rättspraxis. Domstolen ger heller ingen motivering till varför man gör denna tolkning, vilket gör att domen i praktiken inte går att överklaga. Även om domstolen kan avvika från tidigare praxis så bör man, enligt Carl Lebeck, inte göra det om det är betungande för den enskilde. Skärgården har sökt Carl Lebeck som säger att han inte vill kommentera HD:s dom mer än att det fortsatt finns en osäkerhet i MÖD:s bedömningar på detta område.

Stig Dahlström har inte gett upp kampen om husbåten. Han kommer nu vända sig till Europadomstolen.

– Det är väldigt märkligt att HD inte skyddar svensk lag och enskilda medborgares rätt till skydd av egendom. Det är otillfredsställande att domstolen inte motiverar beslutet, men jag förstår att man inte gör det, för man kan inte, säger Stig Dahlström.

Stig Dahlström har skickat in en ny ansökan om strandskyddsdispens till länsstyrelsen samtidigt som han även anmält två av myndighetens tjänstemän för grovt tjänstefel. Han driver även en skadeståndsprocess mot länsstyrelsen.

– Jag kan bara hoppas att Europadomstolen tycker att det här är principiellt intressant fall att ta upp.

Europadomstolens uppgift är att granska påstådda brott mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen kan utdela skadestånd till klagande. Domstolens domar är bindande för berörd stat. Om länsstyrelsens bedömning står sig kan det innebära att fartyg med flottliknande skrov och huslik överbyggnad kan klassas som byggnader och kräva bygglov och strandskyddsdispens.

Text: Petr Augustsson

Källa: Vägledande dom kring husbåtar står fast, Tidningen Skärgården – (skargarden.se)

spot_img

Populär

Mer som detta

Militärutgifterna fortsätter att stiga i spår av ökad osäkerhet

År 2023 spenderade världen 2443 miljarder dollar på militär,...

Campus Nynäshamn startar en ny utbildning inom marinel.

Campus Nynäshamn tar ännu ett steg mot att stärka...

Carina Lundberg Uudelepp ny kommundirektör i Nynäshamns kommun

Nu är det bestämt att Carina Lundberg Uudelepp blir...

Medieinvesteringarna stiger i mars – digitala plattformar når rekordnivåer

Under mars månad ökade pengarna som satsas på reklam...